SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti.
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci oddelčne skupnosti volijo predsednika in namestnika. Volitve so tajne.
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev.
Šolski parlament učencev sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Število predstavnikov posamezne oddelčne skupnosti se določi glede na število oddelkov v šoli.
Šolski parlament učencev skliče ravnatelj šole vsaj dvakrat v šolskem letu.
Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo tudi v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Mentorica Skupnosti učencev Osnovne šole Ormož:
Mojca Bauman Kralj, prof.