Svetovalna služba opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških  in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci  v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolska svetovalna služba preko treh osnovnih vrst dejavnosti (DEJAVNOSTI POMOČI, RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, DEJAVNOSTI NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE) pomaga vsem udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na v načrtu opredeljenih področjih dela in življenja šole.

V šolskem letu 2023/2024 bo delo šolske svetovalne službe opravljala Majda Podplatnik Kurpes, profesorica pedagogike in sociologije. Pri svetovalnem delu se bo opirala na osnovna področja svetovalnega dela in sledila cilju – vzpostaviti in vzdrževati pogoje za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli.

 

PODROČJE DELA: UČENJE IN POUČEVANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

Šolska svetovalna služba – učenje in poučevanje
SVETOVALNO DELO Z UČENCI: NOSILEC SODELAVEC
neposredna pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim u učencem s posebnimi potrebami, Majda Podplatnik Kurpes Sanja Miškovič
koordinacija pomoči nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim u učencem s posebnimi potrebami, Majda Podplatnik Kurpes Sanja Miškovič

Mateja Meško

svetovalno preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ipd.). Majda Podplatnik Kurpes  
SVETOVALNO IN POSVETOVALNO DELO Z UČITELJI:    
neposredna pomoč učiteljem in posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja – pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, Majda Podplatnik Kurpes Mateja Meško

Sanja Miškovič

sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih  učnih programov za nadarjene učence, učence z učnimi težavami in druge učence s posebnimi potrebami, Majda Podplatnik Kurpes Razredniki

Mateja Meško

Sanja Miškovič

koordinacija in sodelovanje v razvojnih projektih učiteljev, Majda Podplatnik Kurpes   Učitelji
koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev na šoli. Majda Podplatnik Kurpes   Učitelji
SVETOVALNO  IN  POSVETOVALNO DELO S STARŠI:    
individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev, učencev z učnimi težavami in drugih učencev s posebnimi potrebami (o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih navad ipd.), Majda Podplatnik Kurpes   Mateja Meško

Sanja Miškovič

predavanja in delavnice za skupine  staršev. Majda Podplatnik Kurpes  
SODELOVANJE Z VODSTVOM:    
pri spremljanju in evalvaciji vzgojno – izobraževalnega dela na področju učenja in poučevanja, Majda Podplatnik Kurpes  
pri preverjanju in zagotavljanju pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami, Majda Podplatnik Kurpes  
pri pripravi razvojnega načrta šole za področje učenja in poučevanja, Majda Podplatnik Kurpes  
pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na šoli s področja poučevanja. Majda Podplatnik Kurpes  

Svetovalna delavka: Majda Podplatnik Kurpes, prof.