1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ, Hardek 5, 2270 Ormož

Tel: (02)741 55 20, FAX: (02)741 55 30

e-pošta: info@osormoz.si

Davčna številka: SI59310197

Odgovorna uradna oseba: Aleksander Šterman, prof., ravnatelj
Datum prve objave: 10.12.2005
Datum zadnje spremembe: 1.9.2018
Katalog je dostopen na   spletnem naslovu:

–       http://www.osormoz.si

–       v tajništvu šole

2. Splošni   podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja   zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijskih enot: OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ, Hardek 5, 2270 Ormož
Organigram: POVEZAVA
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Aleksander Šterman, prof., ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ

Hardek 5, 2270 Ormož

Tel: (02)741 55 20, FAX: (02)741 55 30

e-pošta: info@osormoz.si

2. c Seznam zakonov,   podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja   organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

–       Zakon o zavodih

–       Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

–       Zakon o šolski inšpekciji

–       Zakon o delovnih razmerjih

–       Zakon o javnih uslužbencih

–       Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

–       Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

–       Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

–       Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

–       Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

–       Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

–       Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

–       Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

–       Zakon o javnih naročilih

–       Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

–       Zakon o knjižničarstvu

–       Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

–       Zakon o varstvu osebnih podatkov

–       Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

–       Zakon o splošnem upravnem postopku

–       Zakon o osnovni šoli

–       Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

–       Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

–       Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

–       Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

–       Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

–       Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

–       Pravilnik o financiranju šole v naravi

–       Pravilnik o vzgojnih opominih

–       Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu OŠ

–       Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ

–       Odredba o izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013

http://zakonodaja.gov.si

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html

http://www.mss.gov.si

Uradni   list RS: http://www.uradni-list.si/main.cp2

EU portal: http://www.europa.eu/index_sl.htm

Zavod republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si

Državni izpitni center: http://www.ric.si

Državni zbor: http://www.dz-rs.si

Notranji predpisi:

–       Akt o ustanovitvi

–       Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

–       Pravila hišnega reda

–       Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

–       Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

–       Pravilnik o računovodstvu

–       Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

–       Letni delovni načrt

–       Knjižnični red

–       Poslovnik o delu Sveta zavoda

–       Poslovnik o delu šolskega sklada

–       Pravila delovanja Sveta staršev

–       Pravila izdaje, obdelave in obračunavanja potnih nalogov

–       Pravila o prilagajanju šolski obveznosti OŠ

–       Pravilnik o popisu OŠ

–       Pravilnik o rednem letnem popisu v OŠ

–       Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

–       Pravilnik o šolski prehrani

–       Sklep o blagajniškem maksimumu OŠ

–       Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ

–       Vzgojni načrt OŠ

–       Pravilnik o delovnem času

–       Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

–       Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

–       Pravila o delovanju šolskega sklada

–       Izjava o varnosti

–       Požarni red

–       Publikacija 2013/2014

–       Prometno varnostni načrt

Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra)
Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in   programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in   programskih dokumentov:

–       Razvojni načrt zavoda

–       Letni delovni načrt

–       Letno poročilo zavoda

–       Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda

–       Finančni načrt

–       Poročilo o realizaciji LDN za šol. l. 2012/13

–       Polletno poročilo zavoda

–       Inventurni elaborat zavoda

–       Vzgojni načrt

–       Učbeniški sklad

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi   organ:

–       postopek za uresničevanje pravic učencev

–       postopek imenovanja ravnatelja zavoda

–       postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR

–       izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda

–       izvedba volitev za napredovanja strokovnih delavcev v nazive

–       izdaja nadomestnih okumentov in listin in izpis podatkov iz evidenc

–       postopki za uresničevanje pravic zaposlenih

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

–       seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto

–       evidenca zaposlenih

–       evidenca upokojencev

–       evidenca zdravniških pregledov

–       evidenca o izrabi delovnega časa

–       evidenca o nadarjenih učencih

–       evidenca prijavljenih otrok na NPZ

–       evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk
Seznam zbirk:

–       zbirka podatkov o kadrovski evidenci

–       zbirka podatkov o plačah zaposlenih

–       zbirka podatkov o šolski dokumentaciji

–       zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdelanih spričevalih in drugih listinah

–       zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo on njihovih starših

–       zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz svetovanje

–       zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

–       zbirka podatkov o učencih, ki opravljajo NPZ

–       zbirka podatkov o evidenci plačil staršev

–       centralna evidenca udeležencev izobraževanja

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih   informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:

–       Šolski koledar za posamezno šolsko leto

–       Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto

–       Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto

–       Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada

3. Opis načina dostopa   do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa:

– spletna stran: http://www.osormoz.si

– v fizični obliki: v tajništvu šole

4. Stroškovnik
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. Seznam   najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij:

–       Število učencev po razredih

–       Število zaposlenih

–       Šolski koledar

–       Cenik prehranskih storitev

–       Informacije javnih naročil

 6. Pooblaščena oseba  za varstvo podatkov
V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
spletna stran: www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0)2 62 04 300